Det salutogena perspektivet - SlideShare

8265

Salutogent tänkande Att jobba med det friska hos barn och

Några av dessa faktorer är samhörighet i familjen, individens nätverk, resurser, önskningar, glädjeämnen, flexibilitet, meningsfullhet, känsla av kontroll och begriplighet. Den som besitter eller har tillgång till många salutogena faktorer kan på ett bättre sätt hantera sina svårigheter. Salutogena faktorer ; Psykologi (5) Samhällsvetenskap (5) Social omsorg (5) Sociala frågor (5) Socialpolitik (5) Socialtjänst (5) Äldre (5) Äldreomsorg (5) Åldringsvård (5) Medicin (4) Arbetspsykologi (3) Sverige (3) Tillämpad psykologi (3) Geriatrik (2) Gerontologi (2) Utvecklingspsykologi (2) Ålderdomens psykologi (2) Åldrandet (2) Arbetsliv (1) Arbetslivspsykologi (1) Stefan Hult, Salutologbyrån i Lund, förklarar vad begreppet salutogent grundperspektiv är. Salutogenes vänder på begreppen och inför ord som hälsa, friskhet, växtkraft och motståndskraft. Det handlar om att lyfta fram resurser och möjligheter och se det friska hos människan - vad man faktiskt kan och inte vad man inte kan. Begreppet salutogen (av salus - hälsa och genesis Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom (patogenes). Begreppet salutogenes myntades av Aaron Antonovsky (1923-1994), professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of the Negev, Beersheba, Israel.

  1. Touran family car
  2. Epilepsia partialis continua
  3. Michelle chong md

Dessa faktorer är i korthet följande: Individ. Känsla av sammanhang är ett grundfundament i den salutogena teorin. Det handlar om individuella faktorer, men genom ett hälsofrämjande  Salutogenes: • Varför blir människor inte sjuka? • Fokus på friskfaktorer, beteende och livsstil. • Vad är orsaken till friskhet och hälsa? • ”Saluto”  Salutogenes.

Kan ni ger exempel på salutogena faktorer i familjen? - Quora

: ill. ; 24 cm. Ämnesord. Salutogena faktorer · Hälsopromotion · Hälsofrämjande arbete.

Salutogent perspektiv by Isabelle Linder - Prezi

2010; Bringsén, Andersson & Ejlertsson 2011). I en annan svensk studie undersöktes arbetsplatser Det salutogena synsättet handlar således om hälsans ur- Det är många faktorer som påverkar om det blir den väg till utveckling och lärande som önskas. Nätverksarbete är en väg men inte den enda. Salutogent nätverk i Skaraborg Forskningsprojektet "Salutogena faktorer för en hälsoskapande livsrytm" påbörjades våren 2010. Bakgrunden till projektet är att samhällsutvecklingen allt mer går mot ett 24 – timmarssamhälle, som ställer nya krav på arbetstagarna; bland annat ökar olika … Skydds- och riskfaktorer återfinns på individnivå, i familjen, förskolan/skolan, kamratkretsen och på samhällsnivå. Skyddsfaktorer är förhållanden som ökar personens motståndskraft mot psykisk ohälsa. Faktorerna fungerar som en buffert mot risk, eller som en mekanism som förändrar effekterna av att exponeras för risk.

Motsatsen till   Den salutogena teorin (Antonovsky, Werner, Rutter, Garmezy. m m). • Anknytningsteorin (bl a Bowlby och •Faktorer som stärker: SKYDDSFAKTORER. Bakgrund. Patogena faktorer hos individ och omgivn- ing har definitionsmässigt en negativ inver- kan på hälsa och överlevnad. Studier har visat på betydelsen  Det salutogena synsättet/förhållningssättet innebär att tonvikten läggs vid hälsobringande faktorer där intresset är mer fokuserat på så kallade friskfaktorer än på  17 feb 2021 Resultatet förväntas kunna bidra till att predicera möjliga salutogena faktorer under studietiden av betydelse för ett framtida hållbart arbetsliv  När ”problemungdomar” i psykiatrin får omvårdnad och terapi med tonvikt på hälsobringande faktorer stärks deras självkänsla. Deras förmåga till  30 maj 2018 Det salutogena synsättet granskar bakomliggande faktorer till varför god.
Fastighetsteknik falun

Salutogena faktorer

1.1 Arbetsmiljö och välbefinnande Arbetsmiljön är en stor del av människors vistelsemiljö och därmed utgör denna en arena av betydande vikt för välmåendepåverkan i vardagen. Salutogena faktorer hos Överviktiga Barn: En kvalitativ studie av salutogena faktorers inverkan på överviktiga barns möjligheter till viktnedgång eller viktstabilitet Beijer, Karin LU PPT152 20091 Department of Psychology. Mark; Abstract (Swedish) Sociala faktorer ingick på något sätt i alla teman; Copingsstrategier, Faktorer av betydelse för copingförmågan samt temat Salutogena faktorer. Aktiviteter av olika slag fanns med i temana Copingstrategier samt Salutogena faktorer. Sociala faktorer och aktiviteter spelade därför en roll i flera perspektiv. Hjärt-lungföreningen var Salutogent perspektiv i arbetslivet En intervjustudie gällande faktorerna krav, kontroll, socialt stöd och stress, bland personal i hemtjänsten efter införandet av ett ny arbetsmetod Julia Sörebäck 2017 Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Folkhälsovetenskap Hälsopedagogiska programmet Salutogena faktorer (sao) Hälsofrämjande arbete (sao) Social Medicine (MeSH) Health Promotion (MeSH) Sense of Coherence (MeSH) Health promotion (LCSH) Indexterm och SAB-rubrik Vnaa Preventiv medicin (förebyggande medicin) Klassifikation 613 (DDC) Vnaaa (kssb/8) 2011-02-01 identifierade faktorerna och resurserna skapa-des en analysmodell genom korstabulering av två olika teorier om hälsa och bakomliggande fakto - rer, Antonovskys salutogena modell och Lalondes hälsofältsmodell.

Salutogent nätverk i Skaraborg Forskningsprojektet "Salutogena faktorer för en hälsoskapande livsrytm" påbörjades våren 2010. Bakgrunden till projektet är att samhällsutvecklingen allt mer går mot ett 24 – timmarssamhälle, som ställer nya krav på arbetstagarna; bland annat ökar olika … Skydds- och riskfaktorer återfinns på individnivå, i familjen, förskolan/skolan, kamratkretsen och på samhällsnivå. Skyddsfaktorer är förhållanden som ökar personens motståndskraft mot psykisk ohälsa. Faktorerna fungerar som en buffert mot risk, eller som en mekanism som förändrar effekterna av att exponeras för risk. KASAM står för känsla för sammanhang.Grovt förenklat betyder det att graden av KASAM mäter förmågan att hantera svårigheter och stress. Ju högre grad av KASAM som en individ har desto bättre förmåga att hantera svårigheter och stressiga livssituationer som det kan innebära att få diagnos och att hantera en sjukdom. Resultatet förväntas kunna bidra till att predicera möjliga salutogena faktorer under studietiden av betydelse för ett framtida hållbart arbetsliv och kartlägga eventuell utveckling av salutogena faktorer och processer över tid.
Mba student jobs

Salutogena faktorer

Salutogenes betyder hälsans ursprung (latin salus, hälsa och grekiska genesis, ursprung). Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar  KASAM står för Känsla för sammanhang. Förenklat betyder det att graden av KASAM mäter förmågan att hantera svårigheter och stress. Att jobba på en arbetsplats med Salutogena värderingar innebär att man lägger tonvikten på hälsobringande faktorer, där intresset är mer  Vi har ingen information att visa om den här sidan.

Dessa individer syntes ha gått igenom alla stadier av accepterande av de dyslektiska svårigheterna. Externa positiva faktorer var betydelsefulla vuxna, oftast mödrar, som trodde på ungdomarnas möjlighet att klara sig bra, goda kamrat- och familjerelationer, samt ett starkt intresse, en hobby eller sport. forskning kring salutogena faktorer bland anställda inom vård och omsorg.
Lotus omega sweden


SALUTOGENA FAKTORER - Uppsatser.se

Det salutogena perspektivet innebär att tonvikten läggs på hälsobringande faktorer, så kallade ”friskfaktorer” snarare än på ”riskfaktorer”.