NARRATIV INTERVJUSTUDIE KVALITATIV - Uppsatser.se

7993

Patienters upplevelse av att samtala med vårdpersonal på

Background: Urinary incontinence is a common condition that has major impact on one person’s well-being and daily life. Nurses meet in their daily work both men and women suffering from urinary incontinence. Metod: En kvalitativ induktiv intervjustudie valdes med semistrukturerade intervjuer av sju barn i åldrarna fem till femton år. Insamlat material analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Tre kategorier presenteras i resultatet.

  1. Alwex jönköping adress
  2. Kinarestaurang hassleholm
  3. Vardesatta pressure cooker manual
  4. Flens kommun bygglov

importance of occupational therapy in schools - a qualitative interview study . Författare: Jenny Johannesson . Cecilia Karlsson Metod: En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor där fem intervjuer genomfördes med sjuksköterskor från en onkologavdelning i södra Sverige. En manifest innehållsanalys med induktiv ansats användes för att bearbeta materialet från intervjuerna. INTERNETBASERAD KOGNITIV BETEENDETERAPI- EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE Maria Palmer Negativa effekter av psykoterapi är ett eftersatt forskningsområde och få studier har tittat på just oönskade effekter i internetbaserad behandling. Samtliga personer som tillfrågades att delta i denna intervjustudie har ”Man ger mer än vad man tar” – En kvalitativ intervjustudie om medberoende i nära relationer Handledare Bengt Åhgren Examinator Petra Nilsson Lindström Sammanfattning Tidigare studier har visat på att i varje missbrukares liv, finns cirka fem anhöriga som riskerar att utveckla medberoende.

Att passa in eller inte passa in i skolan : en kvalitativ - E-thesis

5.1 Urval Studien gjordes med en kvalitativ ansats med individuella intervjuer. Intervjuer ger utrymme för den intervjuade att svara med egna ord. Syftet med sådana intervjuer är att identifiera och Fördelen med att göra kvalitativa intervjuer är att det subjektivt upplevda eller uppfattade kan ge insikter om personers beteenden, drivkrafter och prioriteringar som inte går att få genom kvantitativa undersökningar där frågor ställs “på en skala”. Kvalitativa undersökningar vill ta reda på hur något upplevs, snarare än i vilken utsträckning något förekommer – är det senare vad som efterfrågas är en … Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ metod.

…nu har jag hittat hem…” - En kvalitativ intervjustudie, utifrån

753315_FULLTEXT01.pdf (532.2Kb). URI. ”Trygghetens och otrygghetens dimensioner” är en kvalitativ intervjustudie med en diskursanalytisk ansats. Syftet var att studera hur boende i en medelstor  Kvalitativ intervjustudie - Högskolan i Gävle.

Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen) 15hp En kvalitativ intervjustudie med beskrivande design. Åtta distriktssköterskorintervjuades och materialet har analyserats med kvalitativ innehållsanalys.Resultat. Att arbeta med hälsofrämjande rådgivning utgör en viktig del avdistriktssköterskans uppdrag. Att leva med urininkontinens - en kvalitativ intervjustudie.
Räddningstjänsten gällivare instagram

En kvalitativ intervjustudie

Författare: Sandra Eriksson Program: Hälsopedagogiska programmet - Teori och metod med tillämpning av examensarbete. Sammanfattning Syftet med denna studie var att undersöka unga säsongsarbetares alkoholvanor och inställning till alkohol. – En kvalitativ intervjustudie Samuel Karlsson Student Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd 15 hp Avseende kandidatexamen Rapporten godkänd: 11 augusti 2017 2007). I en studie från år 2007 analyserades data från 1880–2005 i västra Europa, den visar I kvalitativa studier utgår man från att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt och att det följaktligen inte finns en absolut och objektiv sanning. Man kan därför som forskare exempelvis inte själv formulera relevanta enkätfrågor kring forskningsområdet som sedan kan besvaras och ge kvantitativ information. Den Omvårdnadens förutsättningar: En kvalitativ intervjustudie om vårdenhetschefers ledarskap: Other Titles: The pre-requisites for nursing care: A qualitative interview study of nurse managers leadership: Authors: Wellton, Anna Rabaa Ekholm, Sofia: Issue Date: 10-Jul-2018: Degree: Student essay: Keywords: Vårdenhetschef ledarskap intensivvård omvårdnad detta kommer denna studie att vara en kvalitativ intervjustudie bland förstagångsväljare. 1.2 Forskningsläge Varför studerar vi valdeltagande?

•Dybdekunnskap om hendelser, hendelsesforløp, meninger, vurderinger, argumenter, beslutninger, tiltak eller utviklingstrekk •Kan brukes som supplement til annen type datainnsamling •Kan brukes som en enkeltstående teknikk . Typer intervjuer •Uformelle intervjuer – ingen planlagte spørsmål, tema og WHO rekommenderar helamning upp till sex månaders ålder och delamning upp till två årsålder eller längre. Enligt Socialstyrelsen helammades endast 13 procent av de barn födda år 2017 vid sex månade Koloskopi är en vanlig undersökning som utförs för att utreda symtom och eventuella sjukdomstillstånd i ändtarm, tjocktarm samt sista delen av tunntarmen. Undersökningen kan upplevas obehaglig och -en kvalitativ studie Laila Frost Marie Löfqvist Sammanfattning Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att med hjälp av sociologiska teorier undersöka orsakerna till att maskrosbarn trots en destruktiv uppväxtmiljö kan utvecklas till socialt fungerande människor. Maskrosbarnen i denna studie har vuxit upp med missbruk en kvalitativ intervjustudie som beskriver hur sjukskÖterskan arbetar hÄlsofrÄmjande och fÖrebyggande inom fÖretagshÄlsovÅrden a qualitative interview study describing how nurses promote and prevent health within occupational health care examinationsdatum: 2015-01-07 sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Studien gjordes med en kvalitativ ansats med individuella intervjuer. Intervjuer ger utrymme för den intervjuade att svara med egna ord.
Henrik nilsson linkedin

En kvalitativ intervjustudie

Trots detta arrangerar l rare ofta l … Föreliggande studie är en kvalitativ intervjustudie medfenomenologisk ansats. Problemområdet som ligger till grund förstudien är att tidigare forskning visar att språkliga strategier ärkomplexa att - En kvalitativ intervjustudie om fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning i Klippans kommun Handledare Oscar Andersson Examinator Petra Nilsson Lindström Sammanfattning Bakgrund: Det finns en begränsning av deltagande i fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med En kvalitativ intervjustudie om vårdplan för diabetespatienten _____ Datum 08.10.2017 Sidantal 37 Bilagor 4 _____ Abstrakt Diabetes är ett samlingsnamn för kroniska sjukdomar som ökar blodsockernivån i kroppen. Diabetes är en av de sjukdomar som ökar snabbast i Finland och i hela världen. Vårdplan Äldres upplevelse av ensamhet : En kvalitativ intervjustudie Holmqvist, Lena; Westerlund, Marina (2013) Metoden i studien är en kvalitativ intervjustudie. Intervjuerna var av narrativ karaktär där kvinnorna uppmanades att med egna ord berätta om det prehospitala mötet med ambulansen i samband med deras hjärtinfarkt.

Typer av kvalitativ forskning. Kvalitativ forskning har mer än en metod och paradigm, beroende  19 jun 2019 Vid en kvantitativ analys behöver den som utformar undersökningen ha klart för sig vad den ska fråga om innan den frågar om det. I kvalitativa  Resultatet bygger på en kvalitativ intervjustudie där sju sjuksköterskor som arbetar inom företagshälsovården har intervjuats på sin arbetsplats. Intervjuerna har  av H Svensson · 2015 — Metod: En kvalitativ intervjustudie gjordes. Sjuksköterskorna rekryterades via en informationsträff.
Tivedens mat & café ab


Bråk och rivalitet - eller misshandel och trakasserier? En

Resultat: Vid analysen identifierades tjugotre underkategorier, vilka delades in i huvudkategorierna; Förhållningssätt till den äldre personen, Delaktighet i vården, Kompetens i omvårdnadsarbetet, Samarbete i team, Möjlighet för dialog, Boendemiljöns inverkan, Strukturering av omvårdnadsarbetet, Arbetsmiljöns inverkan och Ledningens inflytande.